Obchodní podmínky

 

I. Obchodní a dodací podmínky

Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.marcuswines.com zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18ti let veškeré alkoholické nápoje neprodáváme! Firma Marcuswine Trading a.s.  si vyhrazuje  právo požádat o doložení dovršeného věku zákazníka, např. zasláním e-mailovou formou na adresu našeho e-shopu kopii Občanského průkazu, či jiného platného osobního dokladu který potvzuje věk registrovaného zákazníka. Toto je možné nahradit notářsky ověřeným místopřísažným prohlášením o dovršení věku 18 let. Toto ujednání platí v případě nesouhlasu se zasláním objednaného zboží s kurýrní službou nebo Českou poštou, která bude oprávněna ověřit věk příjemce při dodání.  Všechny přijaté objednávky obchodem www.marcuswines.com považujeme za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.marcuswines.com úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět. Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.marcuswine.com okamžikem učinění objednávky.

II. Dodací lhůta

Dodací lhůta je do 7 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Společnost Marcuswine Trading a.s. si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

III. Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod www.marcuswines.com si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem, nebo v případě že kupující nedosáhl věku 18 let.

IV. Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Jedná se o tyto podmínky:

-zboží musí být nepoužité

-zboží musí být nepoškozené

-zboží musí být zabalené v původním obalu

-zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník).

VI. Způsob dopravy

Dopravu zajišťují pro internetový obchod www.marcuswines.com přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi. Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři.

VII. Ceny

Internetový obchod www.marcuswines.com si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

VIII. Způsob platby

Internetový obchod www.marcuswine.com akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

- Platba předem na účet

- Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy

- Při osobním převzetí zboží můžete zaplatit v hotovosti

IX. Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.marcuswine.com poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

X. Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem. Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem. Vyobrazení jednotlivých produktů jsou pouze ilustrativní a nelze na jejich základě vymáhat jakékoli právní skutečnosti. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

XII. Souhlas s používáním osobních dat

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s tím, aby internetový obchod www.marcuswines.com ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby.

Provozovatel: Marcuswine Trading a.s., Nejedlého 377/5, 638 00 Brno, IČO: 28076079

Internetový obchod www.marcuswines.com a provozovatel obchodu je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.